Archive for November, 2010

Peruspalvelulautakunnalle

Thursday, November 25th, 2010

PERUSPALVELULAUTAKUNNALLE 25.11.2010

KUNTALAISTEN KUULEMINEN KAIPOLAN KOULUN TOIMINNAN MAHDOLLISESTA LAKKAUTTAMISESTA Haluamme tuoda seuraavat seikat esille, jotka tulee huomioida ko. asiaan liittyviä päätöksiä tehdessä:

Valtakunnalliset suositukset luokkakokojen maksimikoosta:

Valtakunnallisesti ei ole asetettu maksimikokoja luokkaryhmien koolle, kuitenkin asiasta on ollut vilkasta keskustelua. Mm. sosiaalidemokraattien kanta on alkuopetuksen luokkakokomaksimiksi 16 oppilasta ja ylemmille luokille 20 oppilasta. Muiden puolueiden mukaan maksimikoko liikkuu 20-25 oppilaan välillä, alkuopetuksessa suositellaan pienempiä ryhmiä. Usea puolue tuo esille pelon, että jos maksimikokomäärityksiä tehdään, niistä tulee helposti tavoiteltavia luokkakokoja. Tämä on ollut syynä, ettei maksimikokoa ole määritelty virallisesti. Poliittisten puolueiden kanta perusopetuksen luokkakokojen maksimista ja rajoista löytyy osoitteesta: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2010_37/150959.htm 

Edelleen samaisesta lähteestä referoitua: Ryhmäkokojen pienentäminen osana opetuksen laadun turvaamista oli yksi Vanhasen toisen hallituksen tavoitteista.  Keskustan mielestä tarkan ryhmäkoon miettimisen ohella on syytä kiinnittää huomiota opetusryhmän oppilasainekseen. Integroitujen erityisoppilaiden tai vaikkapa maahanmuuttajien määrä ryhmässä vaikuttaa opettajan mahdollisuuksiin huomioida yksilöllisiä tarpeita siinä missä suuri ryhmäkokokin. Opetusryhmien suositeltava enimmäiskoko 20–25 oppilasta on hyvä tavoite. Opetusryhmien maksimikoon määrääminen lainsäädännöllä ei ole yksiselitteistä. Suurena vaarana on, että enimmäismäärästä tulee käytännön koulutyössä ryhmän minimikoko. Tällöin ryhmäkokojen pienentämiseen suunnatut toimet saattavat jäädä vaille vaikutuksia.Kokoomuksen poliittinen suunnittelija Jukka Manninen: Ryhmäkoko vaikuttaa keskeisesti koulutuksen laatuun. Opettajalla on oltava aikaa jokaiselle oppilaalle. Silti puolueen kanta on, että tiukkaa lakia ryhmäkoosta on syytä välttää. Erityisenä riskinä on, että maksimikoosta tulee minimi, mikä ohjaisi opetuksen järjestäjiä ei-toivottuun suuntaan. Laatukriteereissä todetaan suositeltavan enimmäiskoon olevan keskimäärin 20–25 oppilasta. Edelleen laatukriteereissä on todettu, että opetusryhmiä on syytä pienentää sen mukaan, miten paljon joukossa on erityistä tukea tarvitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita. Sosialidemokraattisen puolueen poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen painottaa SDP:n näkemystä, että ryhmäkoot tulee määritellä laissa, suositukset eivät riitä. Puolueen linjauksen mukaan ryhmäkoon ylärajaksi on asetettava kahdella ensimmäisellä luokalla 16 oppilasta, muilla alakoulun luokilla 20 oppilasta ja yläkoulun luokilla 25 oppilasta.

Kaikkien päättäjien, virkamiesten ja kasvattajien kannattaa tutustua Opetusministeriön julkaisuun Perusopetuksen laatukriteerit 2009. Tähän perustuen tulee tarkasti miettiä miten Sulkavalla laatukriteerien toteutuminen onnistuu ja miten päätökset vaikuttavat niiden toteutumiseen. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm19.pdf?lang=fi 

Seuraava lainaus ko. lähteestä (s. 40-41). Ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää monipuolisia menetelmiä. Suuressa opetusryhmässä on vaikea saavuttaa kasvatukselle ja opetukselle asetettujatavoitteita. Opetusryhmiä muodostettaessa on tarpeen pienentää ryhmiä sen mukaan, kuinka paljon joukossa on erityistä tukea tarvitsevia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita. Kun opetusta annetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, on ryhmäkokoja mietittävä tapauskohtaisesti. Myös turvallisuustekijät vaikuttavatopetusryhmien kokoon.  

Mikäli Kaipolan koulu lakkaa-        

 •  oppilasryhmät luokilla 2 , 4 ja 6 tulevat ylisuuriksi. 30 oppilaan ryhmät luokilla 4 ja 6 ja 25 oppilasta alkuopetuksessa toisella luokalla ovat kaikkien valtakunnallisten suositusten maksimikokojen yli. Myös ensimmäinen luokkaa tulee olemaan alkuopetusluokkana yli suositellun enimmäiskoon.
 •  isot luokat vaativat luokanopettajan lisäksi toista opettajaa luokkaan (resurssiopettaja) tai luokan jakamista kahdeksi perusopetusryhmäksi. Myös pienempiä luokkia on pystyttävä jakamaan joillakin tunneilla kahteen ryhmään.
 •  on selvitettävä miten erityistä tukea tarvitsevien lasten oppiminen taataan suurissa opetusryhmissä ja mitä Kaipolasta tulevien oppilaiden erityisen tuen tarve muuttaa luokkien tämän hetkistä tilannetta ja koostumusta. Kirkonkylällä kuten myös Kaipolassa on nykykäytännön mukaisesti erityistä tukea tarvitsevat ja kieli- ja kulttuuritaustaltaan ei suomalaiset oppilaat integroitu normaaliin luokkatyöskentelyyn, joka tuo huomattavia resurssitarpeita työskentelyyn.
 • on selvitettävä ennen päätöstä pystytäänkö turvaamaan riittävä henkilökuntaresurssi, jotta jakaminen on mahdollista? Riittävä ryhmiin jakautuminen tuskin on mahdollista yhden lisäopettajan resurssilla.
 •  on selvitettävä ennen päätöstä, riittävätkö tilat ryhmien jakamiseen?
 • koulukyytejä suunniteltaessa on huomioitava inhimillisyys koulumatkojen suhteen. Iltapäiväkuljetus klo 13 esimerkki ei voi toteutua: Samassa taksissa lapset Iitlahteen, Karhumäkeen, Iijärvelle, Leikonrantaan, Kaipolaan, Rahkolaan, Tunnilaan, Leipämäkeen, Kuhakoskelle tai ajoreitti toisin päin. Vaara on, että lapset istuvat taksissa kohtuuttoman pitkiä matkoja huonoilla teillä ja aikaa menee moninkertaisesti suhteessa koulumatkan pituuteen.
 • on huomioitava mahdollinen koulukyytien odotusaikojen valvonta ja ohjattu toiminta valvonta-ajalle erityisesti pienempien oppilaiden osalta
 • suuret opetusryhmät ja vaihtoehtojen puuttuminen ei välttämättä houkuttele uusia lapsiperheitä muuttamaan Sulkavalle

Päätöstä tehtäessä pyydämme myös huomioimaan

 • erityisopettajan pääasiallinen käyttäminen resurssiopettajana ryhmien jakamiseen ei ole perusteltua, erityistä tukea tarvitseville oppilaille on annettava täsmäopetusta, jotta tilannetta pystytään parantamaan ja oppimisvaikeuksia vähentämään
 • säästöjä esitettäessä ei ole huomioitu tai ainakaan selkeästi tuotu esille millaisella henkilökunnalla on tarkoitus järjestää riittävän laadukas opetus. Esitetyt säästösummat (jotka on ilmeisesti laskettu nykyisellä kirkonkylän henkilöstöresurssilla) eivät voi toteutua, jos edes pyritään toteuttamaan laadukasta perusopetusta.
 •  ettei säätöiksi laskettu koulukyytejä koskeva osuus voi toteutua
 • joudutaanko tuleva esikouluryhmä jakamaan päiväkodissa kahteen ryhmään, mikäli Kaipolan 3 esikoululaista tulee ryhmään (lakisääteinen maksimäärä koossa), ja mitä se tarkoittaa kustannuksissa
 •  toivomme, että kaikki huomioivat kirkonkylä rehtori Juha Kiiskisen kuulemistilaisuudessa esittämät tarpeet opettaja-, avustaja- ja tilaresurssista ja myös ajankohdasta Kaipolan koulun lakkautuksen suhteen. Hän toi mielestämme selvästi esille sen, että yhden opettajan lisäresurssilla tulee ensi vuonna ongelmia ryhmien riittävän jakamisen suhteen sekä tilakysymys on myös ongelmallinen kaikkien suurten luokkien jakamisessa.  Mikäli tarvittavat resurssit ovat vielä epäselviä, voinee rehtori Kiiskistä pyytää vielä tarkentamaan asiaa.

Mielipiteet on tuotu julki rakentavalla yhteistyön ajatuksella ja toivomme, että myös päätökset tehdään riittävillä tiedoilla ja perusteilla. Tärkeintä on turvata lasten oikeus hyvään ja laadukkaaseen perusopetukseen, jossa lapset pystytään huomioimaan yksilöinä omine tarpeineen ja kykyineen.

Nimet tähän….

Jos haluat nimesi tähän sekä kommentit ja muokkausehdotukset pikaisesti sähköpostiin Anulle anulijestrom (a) gmail.com

Muotoilut on ihan pielessä tällä sivulla, tekstitiedostona se näyttää paljon selvemmältä. Mutta tämä sivu ei osaa tai käyttäjä ei osaa ;)

TUNTEELLA JA JÄRJELLÄ

Sunday, November 7th, 2010

Kunnanhallitus on päättänyt aloittaa valmistelun Kaipolan koulun lakkauttamisesta 1.8.2011 alkaen. Kuulemistilaisuus järjestetään 17.11. klo 19 alkaen Kirkonkylän koululla, jossa asianosaiset saavat esittää mielipiteensä ja kysymyksiä. Ketkä ovat asianosaisia? Kaipolan koulun oppilaiden perheiden ja kyläläisten lisäksi asia koskee erittäin paljon myös kirkonkylän koulun oppilaiden perheitä.

 

Oppilasmäärämme Kaipolassa on syksyllä 2011 nykyisen tiedon valossa 22. Kokonaiseksi kouluksi se on tietysti vähän, mutta silti vielä toimiva, laadukasta ja turvallista opetusta antava yksikkö. Lisäksi koulun yhteydessä toimii ryhmäperhepäiväkoti Nuppu, jonka toiminta myös koulun lakkautumisen seurauksena loppunee. Koulun ja päiväkodin yhteistyö on ollut hienoa ja on turvannut monelle lapselle turvallisen ja lähes huomaamattoman siirtymisen koulutielle. Myös iltapäivä- ja aamuhoito on järjestynyt pienille alaluokkalaisille joustavasti ryhmiksen ansiosta.

 

Vanhempina meitä huolestuttaa mahdollisen lakkautumisen monet käytännön seikat. Kuinka koulukyyti järjestyy joustavasti? Entäpä iltapäivähoito? Suurin kysymys mielessämme on kuitenkin tiettyjen ikäryhmien suuret luokkakoot. Miten laadukas kasvatus ja opetus pystytään turvaamaan? Ensi syksynä kirkonkylällä aloittaa opintiensä selkeästi suuremmat luokat mikäli Kaipolan koulu lakkautuu. Nykyisen tiedon valossa suurimmat luokat olisivat 2. lk, jossa 24, 4. lk, jossa 30 ja 6. lk 27 oppilasta. Onko oikein, että 2. lk:lla, jossa lapsi opettelee vielä perusasioita ja monesti tarvitsee tukea ja yksilöllistä ohjausta, joutuu 24:n oppilaan ryhmään? Ja toisaalta kuudesluokkalaiset, jotka opiskelevat alakoulun viimeisen vuoden kun ”sillit suolassa” odottaen, että heidät seuraavana syksynä jaetaan kahteen opetusryhmään? Onko kirkonkylän koululla edes fyysiset tilat riittävät näin suurille luokille? Sopeutuvatko monenlaiset vipeltäjämme turvallisesti näin suuriin ryhmiin?

 

Valitettavasti luokkakoolle ei ole määritelty lakisääteistä ylärajaa. Suosituksia on kuitenkin olemassa, jossa alkuopetuksessa pyritään maksimissaan 18 oppilaan ryhmiin ja luokilla 3.-6. maksimissaan 20 oppilaan ryhmiin.

 

Toivommekin, että päättäjät, luottamusmiehet ja viranhaltijat todella miettisivät mikä on oikea paikka ja aika säästää. Kaikki asianosaiset, tulkaa keskustelemaan vaihtoehdoista.